Mengutamakan perkembangan potensi diri murid melalui peningkatan pengurusan dan pendidikan yang berkualiti
berteraskan budaya kerja cemerlang dan penyayang
ke arah mewujudkan insan yang seimbang , berilmu
dan berakhlak untuk mencapai kesejahteraan diri,
agama, bangsa dan negara.